“Jedyną drogą rozwoju jest ciągłe
podnoszenie poprzeczki, jedyną miarą
sukcesu jest wysiłek, jaki włożyliśmy,
aby go osiągnąć.”

                                         cyt. Bruce Lee
Regulamin
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem szkoleń

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach dokształcających
w trybie ustawicznego szkolenia dla lekarzy dentystów
organizowanych przez Esdent Małgorzata Baziuk

 Szkolenia organizowane przez Esdent Małgorzata Baziuk mają formę wykładów, ćwiczeń lub zajęć warsztatowych w gabinecie lub sali wykładowej / fantomowej.

 1. Rekrutacja uczestników szkoleń prowadzona jest przez mailing, reklamy w pismach medycznych, prospekty reklamowe, ogłoszenia w Izbach Lekarskich
 2. Uczestnicy mogą zgłaszać swój udział drogą elektroniczną, listem, faxem bądź w formie ustnej lub telefonicznej aby dokonać rezerwacji należy wnieść wpłatę rezerwacyjną w wysokości okło 1/3 wartości  kwoty opłaty za szkolenie . Informacja o kwocie wpłaty rezerwacyjnej jest przesyłana w osobnym emailem.
 3. Szkolenia skierowane są do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności oraz średniego personelu medycznego, pragnących pogłębić wiedzę w zakresie zawodowym, jak również dziedzinach interdyscyplinarnych.
 4. Informacje o oferowanych szkoleniach zawarte są w Terminarzu Szkoleń na stronie www.szkoleniadent.pl oraz w materiałach informacyjnych i reklamowych a także w prasie medycznej. 
 5. Organizator zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności zgodnej z zasadami EBM (Evidence Based Medicine)
 6.  Firma Esdent Małgiorzata Baziuk dokonuje oceny zadowolenia uczestników i skuteczności prowadzonych szkoleń za pomocą kwestionariusza oceny kursu lub innych metod badawczych w trakcie kursu lub bezpośrednio po kursie.
   
 7. Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie lub warsztatach szkoleniowych jest Certyfikat wydawany każdemu uczestnikowi szkolenia po zakończonych zajęciach. Zawiera on dane dotyczące tematu szkolenia, daty rozpoczęcia i zakończenia kursu, IMIĘ I NAZWISKO osoby uczestniczącej w szkoleniu, podpis osoby przeprowadzającej szkolenie oraz DANE organizatora kursu. Certyfikat może również zostać przesłany pocztą.
 8. Opłaty za udział w kursie pobierane są w PLN i obliczane są każdorazowo do poszczególnych zajęć w zależności od zakresu szkolenia i sumy wszystkich składników kosztowych wynikających z programu szkolenia.
 9. Po zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu obowiązuje dokonanie  wpłaty rezerwacyjnej w wysokości wyznaczonej przez organizatora  zapewniające uczestnikowi miejsce na szkoleniu Wpłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z kursu.
 10. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przesłanie do formularza zgłoszeniowego ze strony www.ede.pl lub zgłoszenie ustne bądź telefoniczne. Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji uczestnik powinien uiścić wpłatę rezerwacyjna do dnia wyznaczonego przez organizatora, jest ona   gwarancja otrzymania miejsca na szkoleniu. Uczestnik kursu dokonujący opłaty za poszczególne szkolenie powinien przed rozpoczęciem kursu przedstawić dowód wpłaty za uczestnictwo w szkoleniu. Osoba dokonująca rezerwacji czyniąca to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz zgłoszenia przez tychże uczestników.
 11. Przed rozpoczęciem danego kursu lub programu szkoleniowego Uczestnicy mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Uczestnik zobowiązany jest dokonać w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem nie później niż na 20 dni przed szkoleniem.
 12. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej dokonania. W przypadku rezygnacji z kursu na 20 dni przed rozpoczęciem zwracamy 50% wpłaty dokonanej wpłaty ,  nie zwracamy przedpłaty rezerwacyjnej, jeśli uczestnik nie może uczestniczyć w kursie z przyczyn losowych a wcześniej powiadomi  organizatora (co najmniej na 7 dni przed szkoleniem)  kwota wpłaty może zostać przeniesiona na ten sam kurs w innym terminie .
 13. W przypadku kursów praktycznych dzielonych na grupy zaszeregowanie uczestników do I grupy (cieszącej się zazwyczaj większym zainteresowaniem uczestników) odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń oraz kolejności dokonanych wpłat.
 14. Firma Esdent Malgorzata Baziuk ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego przed datą rozpoczęcia kursu przez poinformowanie uczestników kursu w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, drogą elektroniczną lub faxem, jeżeli:
  - wymagana lub określona liczba uczestników nie zostanie osiągnięta,
  - nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej lub z przyczyn niezależnych od organizatora np. choroby wykładowcy, problemów z lotem lub dojazdem 
 15. W przypadku rozwiązania umowy z tych przyczyn Esdent  zobowiązuje się dokonać zwrotu kwot wpłaconych za szkolenie  bez potrącania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych.
 16. Ze względów organizacyjnych minimalna wymagana ilość osób chętnych na kurs jest regulowana przez organizatora i podyktowana  rodzajem szkolenia.
 17. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu
  • Dostęp do kursów jest wolny, bez ograniczeń specjalizacyjnych.
  • uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone   w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.
  • Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się bezpośrednio przed szkoleniem, na wydzielonym stanowisku recepcji kursu przy sali wykładowej.
  • Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.
  • Podczas szkolenia wykładowego uczestnik otrzymuje materiały biurowe do prowadzenia własnych notatek,
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat oraz listem (lub podczas szkolenia) fakturę za wniesioną opłatę. Certyfikat może być przesłany być również przesłany pocztą.
  • OCHRONA DANYCH

1.Administratorem danych osobowych uczestnika szkolenia jest Firma Esdent Małgorzata Baziuk ul Pomarańczowa

wpisana do rejestru przedsiębiorców CIDG nip 899-110-66-94

 

Inspektorem ochrony informacji jest  Administrator Danych Osobowych

, adres korespondencyjny  Esdent Małgorzata Baziuk ul Pomarańczowa 8 Wrocław , adres email szkolenia@ede.pl

telefon 713548351

 

2.Głównym celem, dla których firma Esdent Małgorzata Baziuk  przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń  jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług szkoleniowych.

Dodatkowo celem przetwarzania danych osobowych przez może być wyłącznie

dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Esdent w związku z poniesioną

przez Esdent szkodę wyrządzoną przez uczestnika kursu lub obrona przed roszczeniami uczestnika kursu w stosunku do firmy Esdent ,udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla uczestników szkoleń.

3.W przypadku, gdy uczestnik szkolenia wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Firma Esdent Małgorzata Baziuk przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do  uczestnika informacji marketingowych i ofert o swoich Szkoleniach i usługach.

4.Ponadto Firma Esdent Małgorzata Baziuk przetwarza dane osobowe uczestników kursów w celu udostepnienia im informacji o nowych projektach szkoleniowych .

5.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia pozyskanych przez Firma Esdent Małgorzata Baziuk jest rejestracja na szkolenie  i  świadczenie usług szkoleniowych,

Podstawa prawna  wykorzystywanych danych Uczestnika szkoleń  w celach marketingowych jest zgoda uczestnika . Informujemy,  że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

6.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestnika szkoleń  dla zapewnienia najwyższej jakości usług szkoleniowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

7. Firma Esdent Małgorzata Baziuk przekazuje dane osobowe wyłącznie

 następującym kategoriom podmiotów:

a firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

b. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

d. firmom(kancelariom)prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego

i zastępstwa procesowego.

e. organom nadzoru w razie kontroli (Izba Lekarska, urząd skarbowy, itp.)

8.Okres przechowywania danych osobowych

a. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług szkoleniowych  będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych

lub roszczeń cywilnoprawnych firmy Esdent lub uczestnika szkoleń , w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

b. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,

10.Uczestnik szkolenia  ma prawo dostępu do danych osobowych ,żądania

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 Uczestnik szkolenia ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie firmy. Firma Esdent Małgorzata Baziuk  udostępnia adres szkolenia@ede.pl , za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

11.Uczestnik szkolenia ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00

-193 Warszawa.

12.Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska,

Adres zamieszkania , adresu e-mail i telefonu .

Jest wymogiem zawarcia umowy o usługi szkoleniowej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych

uniemożliwi Esdent Małgorzata Baziuk zawarcie umowy o usługach szkoleniowych .

 

18 .Firma Esdent Małgorzata Baziuk jest zgłoszona w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pod nr 69-000005-002-0062 ,oznacza to ze za odbyte szkolenie przyznawane sa punkty edukacyjne w ilosci 1 punkt =1 h szkolenia.

W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu w siedzibie firmy lub w Internecie pod adresem www.szkoleniadent.pl wszelkie uwagi, roszczenia wobec organizatora należy wnosić do 7 dni po zakończeniu szkolenia.

 20.OFERTA Bonu szkoleniowego umieszczonego  W KSIĄŻECZCE Z HARMONOGRAMEM SZKOLEŃ obowiazuje wyłącznie  w okresie w którym bon został wydrukowany i dotyczy jedynie jednego półrocza. Np jesli Książeczka z harmonogramem  jest wydana w okresie wrzesien grudzien 2016umieszczony tam  bon dotyczy wyłącznie tego okresu.!!!rezerwacja szkolen dotyczy wyłacznie szkolen  dostepnych na które są jeszcze miejsca !!!!!)

21.Specjalny bon szkoleniowy zawarty w książeczce produktowej firmy Esdent Dental Equipment dotyczy tomografu zakupionego do dnia 31.12.2017 oraz szkoleń odbywających się do dnia 31.12.2017.(rezerwacja szkolen dotyczy wyłacznie szkolen dostepnych w sprzedazy na które są jeszcze miejsca)